Congreso Voluntariado Alicante
Congreso Voluntariado Alicante

1, 2 de diciembrede 2021

ADDA - Sala de cámarade 9:00h. a 14:40h.

enviament de comunicacions

DNI:

Autor/a:

Email de contacte:

Resum:

Paraules clau:

Referències bibliogràfiques:

Arxiu a pujar:
REGLAMENT DE COMUNICACIONS

Article 1. Definició.

A l'efecte d'aquest congrés, es considera comunicació, el treball desenvolupat per a la seua màxima difusió entre les persones assistents, referit necessàriament a algun aspecte relacionat amb la transparència, participació ciutadana i bon govern, ja siga com a resum d'alguna investigació o d'algun programa o experiència duts a terme.

La presentació i exposició de la comunicació es realitzarà en format pòster.

Article 2. Participants.

Podran presentar treballs totes les persones que desitgen divulgar els seus treballs. Només s'admetrà un treball per persona

Article 3. Temàtica.

El tema serà lliure dins del Voluntariat.

Article 4. Contingut del resum.

Si la comunicació que es presenta està centrada en alguna investigació, haurà d’incloure:

 • Introducció
 • Mètode
 • Resultats
 • Conclusions

Si està centrada en la presentació d’experiències o programes, haurà d’incloure:

 • Context d’aplicació
 • Definició d'usuaris, beneficiaris o destinataris
 • Objectius
 • Metodologia: descripció del tipus de recursos (materials, professionals, econòmics, etc.) i descripció i justificació de les tècniques concretes, prestacions o activitats que s’han desenvolupat i dels aspectes temporals (durada, fases, etc.)
 • Resultats
 • Conclusions

Article 5. Estructura de presentació

 • Títol
 • Autor/a
 • Correu electrònic de contacte
 • Resum (extensió entre 400-450 paraules, sense incloure referències bibliogràfiques), que inclourà el contingut detallat en l’article 4.
 • Paraules clau
 • Referències bibliogràfiques (si escau)

Article 6. Característiques del resum.

El resum de la comunicació ha d’ajustar-se a les següents característiques:

 • Font: Times New Roman; grandària lletra: 12 punts; interlineat: senzill.
 • Marges: 3 cm (tots). Espai entre paràgrafs: 6 punts anterior i posterior. La primera línia de paràgraf amb tabulació de 1,25 cm.
 • L’extensió total del resum no podrà superar les 450 paraules, sense incloure la bibliografia, les taules, gràfics, figures, etc.
 • El document haurà de realitzar-se en suport Microsoft Word per a Windows (extensió .doc o docx). Totes les taules, gràfics i les imatges han d’aparéixer, amb números i títols, en el lloc apropiat dins del cos de l’article.
 • Les notes hauran d’estar agrupades i presentades al final del text, emprant el sistema de citació i referències bibliogràfiques assenyalat en les normes APA (6a edició).

Article 7. Sol·licitud de participació.

Es realitzarà mitjançant la web del congrés.

Article 8. Termini d’admissió.

El termini d’admissió per a la participació (adjuntant resum, si escau) serà fins al dia 24 de novembre inclusivament.

Article 9. Exposició de la comunicació.

Les comunicacions presentades i acceptades per l’organització s’exposaran públicament a les instal·lacions de l’Auditori Provincial d’Alacant, ADDA, durant els dos dies de durada del congrés, en format pòster i amb dimensions aproximades de 50x70 cm.

Article 10. Certificat de participació.

La Diputació podrà expedir un certificat acreditatiu de participació en el Congrés a les persones que hagen presentat comunicació, ja siga d’un únic autor o autora o de diversos autors, i sempre que ho sol·liciten en el termini d’un mes des de la finalització del Congrés.

Article 11. Acceptació de les bases.

La presentació de comunicacions pressuposa la total acceptació de les bases. El Comité Organitzador es reserva el dret a rebutjar aquelles que no s’ajusten a les normes o es reben fora de termini.